More information, modells, tips en links >>>

(scroll down for the English version)
De CJ750 of Chang-Jiang is een motorfiets waarvan het oorspronkelijke ontwerp uit 1938 stamt. Hij wordt helaas niet met de nauwgezetheid in elkaar gezet als zijn oorspronkelijke voorloper, de BMW R71. Als je er een koopt moet je beseffen dat het een motor is uit 1938. Je moet van sleutelen houden en er gaat altijd gereedschap mee tijdens de ritten. Elke keer als je een ritje wilt gaan maken moet je de motor even nalopen en controleren. Oliepeil, bandendruk en eventuele los zittende delen. Als je de motor gebruikt als veteraan heb je een motor met een prachtig uiterlijk en goed verhaal voor een prijs waar je weinig andere oldtimers met zijspan voor koopt. Je kunt beter geen Chang kopen als je eigenlijk een BMW wilt hebben.

Het is geen kopie van de BMW R71 maar een kopie van de (Ural) M72. Dat is dan weer wel een kopie van de BMW R71. De eerste Changs werden rond 1957 gebouwd uit onderdelen van Ural. Later is de hele productielijn van Rusland naar China verhuisd. De Chang heeft in zijn loopbaan, onder druk van het leger, wat aanpassingen gekregen die de Ural en BMW nooit hebben gehad. De meest opvallende is de startmotor en de ontsteking die buiten het blok is gemonteerd. De wielen zijn beroemd (beroerd). Niet omdat ze mooi rond zijn maar juist omdat ze dat nooit zijn. Laten we dat maar een verbeter puntje noemen. Het is de erfenis uit Rusland. Ook de lak en het chroom zijn meestal van redelijke kwaliteit maar voldoet bij het juiste onderhoud.

Topsnelheid kan soms wel eens tegen de 100 liggen maar dat moet je gewoon niet willen. Als je denkt aan het woord snelheid, koop dat een Japanner. Ook kopklep BMW's zijn best wel te vinden voor een net bedrag. Je koopt geen Chang om ergens snel te zijn. Tegenwoordig kost een nieuwe meer dan zesduizend euro. Onder nieuw verstaan we dan "refurbished". Dat wil zeggen dat er een gebruikte motorfiets wordt opgebouwd met zoveel mogelijk nieuwe onderdelen rond een frame van voor 1965. Alle motoren zijn oorspronkelijk uit het leger. Het is goed mogelijk om voor minder een net (nieuw) exemplaar te vinden dat soms nog moet worden ingereden. Veel Changs staan werkeloos in schuurtjes te wachten op een nieuwe eigenaar. Dat heeft meestal wel een reden. Onderdelen zijn er ruimschoots te vinden. Je kunt ook een Ural of Dnepr blok zoeken, die passen ook en zijn soms goedkoper. Onderdelen zijn vaak uitwisselbaar. Wil je de betrouwbaarheid verhogen is het voor de goede sleutelaar wel te doen om een BMW blok kopklepper in te bouwen. Maar ja, dan kun je beter meteen een BMW kopen. Doe dat ook als je harder wil dan 80 of 90.

Er wordt vaak wat meewarig tegen dit merk en deze motoren aangekeken maar daar moet je gewoon lak aan hebben. Het is een prachtige machine met een lange geschiedenis waar je veel lol aan kunt hebben en het blijft iets bijzonders. Gelukkig staat het internet bol van enthousiaste liefhebbers over de hele wereld.

Alles hangt natuurlijk af van de aanschafprijs en de staat. Voor de huidige prijzen kun je geen eisen stellen die je aan een dubbel zo dure Japanner of Europeaan mag stellen. Wat je koopt is een hobby en een klassieker met veel karakter zoals we dat noemen. Een motor waar je veel lol aan kunt beleven, zonder last te hebben van alle electronica en modesnufjes van andere merken. Onderdelen zijn er zat en goedkoop te vinden. Met wat liefde, aandacht en verstandig omgaan met het oude ijzer kun je jaren veel plezier beleven. De techniek kunt je basic noemen en niet ervaren sleutelaars kunnen het snel leren. Boeken en manuals zijn overal gratis op internet te vinden.

Een "nieuwe" refurbished Chang-Jiang is in Nederland te krijgen bij Motorwerk. Er zijn wat varianten te koop. Een 6 volt zijklepper M1, een 12 volt zijklepper M1M en een 12 volt kopklepper M1S. Op internet zijn er ook nog andere leveranciers te vinden. Je kunt hem rechtstreeks in China kopen maar of je hem dan op kenteken kunt krijgen is een beetje een gok. Bij RB-Motorhandel in Genemuiden zijn er regelmatig gebruikte motoren te koop en kun je veel onderdelen vinden.
 
Dit is een vrij zeldzaam model ontstaan in het begin van de tachtiger jaren in de vorige eeuw. Een erg op BMW gelijkend model maar dan wel weer met een motorblok waar het ontwerp van in 1938 is gemaakt.
 
Chang-Jiang in Nederland:
Op 2 juli 2016 zijn er ongeveer 95 motoren van het merk Chang-Jiang CJ750 bij de RDW geregistreerd. Zullen er nog wel wat zo in schuurtjes staan die nog geen kenteken hebben dus we gaan er maar vanuit dat er zo'n 100 Changs in Nederland zijn. Update: In 2019 is dat aantal ongeveer gelijk gebleven.
 
The CJ750 or Chang-Jiang is a motorcycle whose original design dates back to 1938. Unfortunately, it is not put together with the precision as its original predecessor, the BMW R71. If you buy one, you have to realize that it is a motorcycle from 1938. You have to like tinkering and you always take tools with you during the rides. Every time you want to go for a ride you have to check and check the engine. Oil level, tire pressure and any loose parts. If you use the motorcycle as a veteran, you have a motorcycle with a beautiful appearance and a good story for a price that you rarely buy other vintage cars with a sidecar for. It's better not to buy a Chang if you actually want a BMW.

It is not a copy of the BMW R71 but a copy of the (Ural) M72. That is a copy of the BMW R71. The first Changs were built around 1957 from parts from Ural. Later the entire production line was moved from Russia to China. During its career, under pressure from the army, the Chang received some adjustments that the Ural and BMW never had. The most noticeable is the starter motor and ignition mounted outside the block. The wheels are famous (poor). Not because they are nice and round, but precisely because they never are. Let's call that an area for improvement. It is the legacy from Russia. The paint and chrome are also usually of reasonable quality, but are sufficient with proper maintenance.

Top speed can sometimes be close to 100, but you just don't want that. When you think of the word speed, buy that Japanese. Overhead valve BMWs can also be found for a decent price. You don't buy a Chang to get somewhere quickly. Nowadays a new one costs more than six thousand euros. By new we mean "refurbished". This means that a used motorcycle is built with as many new parts as possible around a frame from before 1965. All engines are originally from the army. It is quite possible to find a neat (new) copy for less that sometimes still needs to be broken in. Many Changs stand idly in sheds waiting for a new owner. There is usually a reason for that. Parts are widely available. You can also look for a Ural or Dnepr block, which also fit and are sometimes cheaper. Parts are often interchangeable. If you want to increase reliability, it is possible for the good tinkerer to install a BMW block OHV. But then you'd better buy a BMW straight away. Do that too if you want to go faster than 80 or 90.

People often look at this brand and these engines with some pity, but you just have to ignore that. It is a beautiful machine with a long history that you can have a lot of fun with and it remains something special. Fortunately, the internet is full of enthusiastic enthusiasts all over the world.

Of course, everything depends on the purchase price and the condition. At current prices you cannot make demands that you would make of a Japanese or European twice as expensive. What you are buying is a hobby and a classic with a lot of character, as we call it. A motorcycle that you can have a lot of fun with, without being bothered by all the electronics and fashion gadgets from other brands. Parts are plentiful and cheap to find. With some love, attention and sensible handling of the old iron, you can enjoy it for years to come. The technology can be called basic and non-experienced tinkerers can learn it quickly. Books and manuals can be found everywhere for free on the internet.

A "new" refurbished Chang-Jiang is available in the Netherlands at Motorwerk. There are some variants for sale. A 6 volt side valve M1, a 12 volt side valve M1M and a 12 volt overhead valve M1S. There are also other suppliers available on the internet. You can buy it directly in China, but whether you can get it registered is a bit of a gamble. At RB-Motorhandel in Genemuiden, used engines are regularly for sale and you can find many parts.
 
Ga hier naar de verschillende modellen, tips en links >>>
 
This site is designed and made by Ben van Helden copyright on all pages